Governance (gedragscodes)

Governance (gedragscodes)

Voor Woonstichting Langedijk is draagvlak in de maatschappelijke omgeving heel belangrijk. Dat draagvlak ontstaat niet vanzelf. We werken daar hard aan, onder andere door te laten zien wat we doen en door ons maatschappelijk handelen te verantwoorden.

Daarnaast staan wij voor ordentelijk bestuur, ofwel good governance. Wij onderschrijven de Aedes Governance code Woningcorporaties uit 2015 en de Aedescode.

Code Integer handelen

Woonstichting Langedijk heeft een gedragscode Integer handelen vastgesteld. Doel hiervan is om medewerkers en bestuur houvast te bieden bij het bepalen van normen omtrent de integriteit van hun handelen. Dat is immers een belangrijke voorwaarde voor het vertrouwen van klanten en andere belanghebbenden bij het werk van de corporatie.

Reglement Financieel Beleid en Beheer

In het Reglement Financieel Beleid en Beheer zijn de uitgangspunten van het financieel beleid en beheer opgenomen. In het reglement hebben wij beschreven hoe de organisatie rond financieel beleid en beheer eruitziet, hoe wij dat jaarlijks monitoren en wat de betrokkenheid is van het intern toezicht op het financieel beheer. Ook worden regels gesteld voor beleggingen en derivaten. Het reglement is op 23 november 2016 door de Autoriteit Woningcorporatie goedgekeurd.

Procuratieregeling

De bevoegdheden van de directeur en medewerkers van Woonstichting Langedijk zijn vastgelegd in de Procuratie Financiële Bevoegdheden.

Klokkenluidersregeling

Volgens de Wet Huis voor Klokkenluiders moeten alle organisaties waar 50 personen of meer werken een Klokkenluidersregeling hebben. Ondanks dat Woonstichting Langedijk dat aantal niet haalt is er toch een Klokkenluidersregeling opgesteld, zodat medewerkers in geval van een vermoeden van een misstand of integriteitsschending dat kunnen melden.

Oordeelsbrief

De Autoriteit Woningcorporaties is de externe toezichthouder van Woonstichting Langedijk. Jaarlijks krijgen wij een oordeelsbrief van de Autoriteit Woningcorporaties.
De resultaten van de Governance-inspectie op 18 september 2017 door de Autoriteit Woningcorporaties kunt u onderaan deze pagina vinden.

Risicoanalyse

Het bestuur en de Raad van Commissarissen maken elk jaar een risicoanalyse. In de risicoanalyse zijn met name de volgende aspecten afgewogen:

  • de samenstelling van de woningvoorraad in relatie met de marktvraag;
  • de financiële positie van de woonstichting;
  • de interne organisatie;
  • de omvang/schaal van de organisatie in relatie met de geformuleerde opgave en de marktomstandigheden;
  • de feitelijke beperking van het werkgebied tot alleen Langedijk.