Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht?

Bij Woonstichting Langedijk doen we ons best doen om u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het voorkomen dat er iets misgaat. Of dat u het oneens bent met een genomen besluit. Verder kunt u zich zo ergeren aan uw buren, dat u deze overlast wilt melden.

Overlast

Er zijn vele vormen van overlast. Behalve aan woonfraude (oneigenlijk gebruik van een woning of het bewonen door een niet gerechtigde huurder) kunt u zich ergeren aan een situatie in de buurt of uw directe buren. Elders op de website gaan we specifiek in op overlast en wat u in welke situatie het beste kunt doen.

Klachten over het onderhoud en de huurprijs

Als een reparatie niet goed is uitgevoerd, of als u van mening bent dat er afspraken niet zijn nagekomen, dan komen we in overleg vaak tot een oplossing. Als dat niet het geval is, kunt u zich wenden tot de Huurcommissie. Dit is een landelijk opererende, onafhankelijke organisatie die bemiddelt bij geschillen tussen huurders en verhuurders.

U kunt de Huurcommissie ook inschakelen als u het niet eens bent met de huurprijs of een huurverhoging. De kosten voor het indienen van een bezwaar bij de Huurcommissie zijn € 25 (prijs 2024). U krijgt dit bedrag terug als u in het gelijk wordt gesteld.

De Huurcommissie is per telefoon te bereiken op 0800-48 87 243. Op de website staan de overige contactgegevens.

Ook op de website Steffie - Wonen vindt u duidelijke informatie hierover.

Klachten over urgentie en woningtoewijzing

Wij beoordelen niet of iemand urgentie heeft of kan krijgen. Neemt u – ook als u in een noodsituatie verkeert – contact op met de gemeente waar u urgentie heeft aangevraagd of wilt gaan aanvragen. De gemeente behandelt uw verzoek en legt dit voor aan de Regionale Urgentiecommissie. Voor klachten over het wel of niet toekennen van urgentie kunt u vervolgens terecht bij de gemeentelijke Commissie Bezwaar en Beroep.

Bij de toewijzing van betaalbare huurwoningen zijn wij gebonden aan de regels van de gemeente. Wanneer u van mening bent dat deze regels niet correct zijn toegepast, en wij er samen niet uitkomen, is er sprake van een geschil. U kunt vervolgens een klacht indienen bij de gemeente Dijk en Waard. Via de website van de gemeente/sociaal domein kunt u contact met ze opnemen.

U heeft een klacht over (medewerkers van) Woonstichting Langedijk

Wij vinden het belangrijk dat u zorgeloos woont. En zorgeloos wonen, dat regel je samen. Dus zijn er problemen? Dan doen we er alles aan om die met elkaar op te lossen. Het kan voorkomen dat we er samen toch niet uitkomen. In zo’n bijzonder geval kunnen huurders een klacht indienen bij de geschillencommissie. Er is één geschillencommissie voor alle huurders van de woningcorporaties in Noord-Holland Noord: de Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord.

Wat doet de Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord?
Als u een klacht heeft dan meldt u dat altijd eerst bij Woonstichting Langedijk. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht of de uitkomst, dan kunt u uw klacht sturen naar de onafhankelijke geschillencommissie. De geschillencommissie beoordeelt uw klacht en brengt vervolgens een onafhankelijk advies uit aan Woonstichting Langedijk. Met dit advies kan de klacht worden opgelost. Het advies kan voor Woonstichting Langedijk ook aanleiding zijn om bepaalde zaken in de toekomst anders te doen. Zo werken we met elkaar aan een nog betere dienstverlening.

Wie maken deel uit van de Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord?
De geschillencommissie bestaat uit een voorzitter en uit leden die zijn voorgedragen door de huurdersorganisaties en uit leden die zijn voorgedragen door de woningcorporaties. De commissieleden zijn onafhankelijk, onpartijdig en maatschappelijk betrokken: ze weten wat er speelt in de samenleving en vinden het belangrijk dat we met elkaar zo aangenaam mogelijk wonen en leven.

U heeft een klacht. Wat nu?
Een klacht bij de Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord meldt u per e-mail of per post. U geeft duidelijk aan wat er aan de hand is en stuurt eventueel documenten of beeldmateriaal mee. Als de klacht in behandeling kan worden genomen, krijgt u een uitnodiging om deel te nemen aan een hoorzitting. U kunt zich tijdens de zitting laten vertegenwoordigen of laten bijstaan door een ander persoon. Uw klacht wordt kosteloos behandeld en u kunt deze altijd weer intrekken. De belangrijkste voorwaarden voor het melden van een klacht zijn:

  • een klacht mag niet later dan een jaar na het ontstaan van de klacht worden ingediend;
  • een klacht mag niet anoniem ingediend worden of discriminerend van aard zijn;
  • uit de klacht moet duidelijk zijn wat de corporatie wordt verweten;
  • klachten waar volgens de wet alleen een rechter of de huurcommissie over mogen oordelen, zullen niet in behandeling worden genomen;
  • de corporatie moet voldoende in de gelegenheid zijn geweest om de klacht op te lossen;
  • de klager moet zelf belang hebben bij het oplossen van de klacht;
  • een klacht mag niet al eerder aan een andere onafhankelijke instantie zijn voorgelegd;
  • een klacht mag niet al eerder door de geschillencommissie zijn behandeld en voorzien van een advies, ook als de corporatie besloten heeft van het advies af te wijken.

Het volledige overzicht van voorwaarden vindt u in het klachtenreglement dat u onderaan deze pagina kunt downloaden.

Hoe verloopt de procedure?
Binnen twee weken nadat u de klacht heeft gemeld, krijgt u van de geschillencommissie bericht. De commissie laat weten of uw klacht in behandeling kan worden genomen. Is dat het geval? Dan wordt u, binnen drie weken na ontvangst van alle relevante informatie van u en van Woonstichting Langedijk, uitgenodigd voor een hoorzitting. Tijdens die hoorzitting kunt u uw verhaal doen. Ook Woonstichting Langedijk komt aan het woord. De hoorzitting is besloten en anoniem: uw klacht en persoonlijke gegevens blijven dus binnenskamers. De commissie geeft, op basis van alle verstrekte informatie, een onafhankelijk advies aan Woonstichting Langedijk. Uiteraard ontvangt u ook een exemplaar van het advies.

Wat als u een klacht bij de geschillencommissie heeft ingediend en u vindt dat de klacht niet goed is afgehandeld? Dan kunt u zich melden bij de Huurcommissie of de Commissie Governancecode.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord? Download het klachtenreglement onderaan deze pagina.

Een klacht melden?
U kunt uw schriftelijke klacht opsturen naar:

Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord
Antwoordnummer 1246
1620 VB Hoorn

(Een postzegel is niet nodig)

U kunt de klacht ook per e-mail versturen naar: geschillencommissieNHN@gmail.com