Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht?

Ondanks het feit dat we bij Woonstichting Langedijk allemaal ons best doen om u zo goed mogelijk te helpen, kan het voorkomen dat er iets misgaat. Of dat u het oneens bent met een genomen besluit. Verder kunt u zich zo ergeren aan uw buren, dat u deze overlast wilt melden.

Overlast

Er zijn vele vormen van overlast. Behalve aan woonfraude (oneigenlijk gebruik van een woning of het bewonen door een niet gerechtigde huurder) kunt u zich ergeren aan een situatie in de buurt of uw directe buren. Elders op de website gaan we specifiek in op overlast en wat u in welke situatie het beste kunt doen.

Klachten over het onderhoud en de huurprijs

Als een reparatie niet goed is uitgevoerd, of als u van mening bent dat er afspraken niet zijn nagekomen. Vaak komen we in overleg tot een oplossing. Als dat niet het geval is kunt u zich wenden tot de Huurcommissie. Dit is een landelijk opererende, onafhankelijke organisatie die bemiddelt bij geschillen tussen huurders en verhuurders.

U kunt de Huurcommissie ook inschakelen als u het niet eens bent met de huurprijs of een huurverhoging. De kosten voor het indienen van een bezwaar bij de Huurcommissie zijn € 25 (prijspeil 2017). U krijgt dit bedrag terug als u in het gelijk wordt gesteld.

De Huurcommissie is per telefoon te bereiken op 0800-48 87 243. Op de website staan de overige contactgegevens.

Klachten over urgentie en woningtoewijzing

Wij beoordelen niet of iemand urgentie heeft of kan krijgen. Neemt u – ook als u in een noodsituatie verkeert – contact op met de gemeente waar u urgentie heeft aangevraagd of wilt gaan aanvragen. De gemeente behandelt uw verzoek en legt dit voor aan de Regionale Urgentiecommissie. Voor klachten over het wel of niet toekennen van urgentie kunt u vervolgens terecht bij de gemeentelijke Commissie Bezwaar en Beroep.

Bij de toewijzing van betaalbare huurwoningen zijn wij gebonden aan de regels van de gemeente. Wanneer u van mening bent dat deze regels niet correct zijn toegepast, en wij er samen niet uitkomen, is er sprake van een geschil. U kunt vervolgens een klacht indienen bij de gemeente Langedijk. Via de website van de gemeente kunt u contact met ze opnemen.

Klachten over (medewerkers van) Woonstichting Langedijk

Woonstichting Langedijk heeft professionele en betrokken medewerkers in dienst die te allen tijde klantvriendelijk, geduldig, begripvol en duidelijk proberen te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de manier waarop u bent geholpen. U kunt dan – mondeling of schriftelijk – een klacht indienen bij de directeur. Binnen 10 werkdagen ontvangt u schriftelijk het standpunt van de directeur. Als u het met dat standpunt niet eens bent, is er sprake van een geschil. Daarmee kunt u terecht bij de Klachtencommissie van Woonstichting Langedijk.

Klachtencommissie van Woonstichting Langedijk

De Klachtencommissie van Woonstichting Langedijk behandelt zaken waarbij partijen er op een gewone manier niet uitkomen.

De Klachtencommissie is onafhankelijk en bestaat uit drie leden. Eén lid is benoemd op voordracht van de huurders en één lid op voordracht van de woonstichting. De commissie staat onder leiding van een onafhankelijke voorzitter.

Een klacht moet schriftelijk binnen zes maanden na het ontstaan van de klacht worden ingediend bij de Klachtencommissie. U kunt ze bereiken via:

Klachtencommissie Woonsstichting Langedijk
p/a Dr de Witstraat 17
1723 LA Noord-Scharwoude

Onder aan de pagina kunt u het Reglement Klachtencommissie downloaden.