Huur opzeggen

Huur opzeggen

Als u van plan bent uw huurwoning te verlaten moet de huur tijdig worden opgezegd. Er is een aantal situaties waarbij u de huur wilt opzeggen. Het is handig te weten wat er allemaal komt kijken bij een huuropzegging.

Opzegtermijn

U moet de huur schriftelijk opzeggen. Het formulier voor opzegging kunt u online invullen of op ons kantoor afhalen. De opzegtermijn is één maand. U kunt elke dag van de maand opzeggen, maar de laatste huurdag mag niet in het weekend of op een feestdag vallen.

U mag natuurlijk ook eerder opzeggen. Dat kan handig zijn als u zaken wilt laten overnemen door de volgende huurder. Bovendien krijgt u € 50 als u de huur minimaal twee maanden van tevoren opzegt!

Huur opzeggen bij overlijden

Wanneer een huurder is overleden, en er geen achterblijvende medehuurder is, moet een van de erfgenamen de huur van de woning opzeggen. Hiervoor is een speciaal formulier beschikbaar. U kunt ook dit formulier online invullen.

Huur opzeggen door één (mede)huurder

Het kan ook zijn dat slechts een van u beiden, de hoofdhuurder of de medehuurder, de woning verlaat. Ook hiervoor is een specifiek opzeggingsformulier beschikbaar.

Huur garage opzeggen

Voor het opzeggen van de huur van een garage hebben we ook een apart formulier. U kunt dit online invullen. De opzegtermijn bedraagt, net als bij een woning, één maand

Hoe verloopt het proces na uw opzegging?

Na uw huuropzegging volgt een vooropname. Bij de ontvangstbevestiging van uw opzegging zitten ook een overnameformulier en een lijst met aandachtspunten voor de opleveren van de woning. De woning moet bezemschoon worden opgeleverd. Alle niet-nagelvaste zaken, zoals vloerbedekking en gordijnen, moeten worden verwijderd. Behalve als de volgende huurder iets wil overnemen. Ook de tuin moet netjes en zonder huisraad worden opgeleverd.

Vooropname

De vooropname vindt zo snel mogelijk plaats na ontvangst van uw huuropzegging. De opzichter loopt de hele woning met u door en geeft aan welke punten u zelf in orde moet brengen, welke door Woonstichting Langedijk worden uitgevoerd en welke zaken voor overname door de nieuwe huurder in aanmerking komen.

Overname door volgende huurder

Als u de huur opzegt, zoeken wij zo snel mogelijk een nieuwe huurder. In overleg wordt er een afspraak gemaakt voor een bezichtiging. U kunt zaken laten overnemen door de nieuwe huurder. Die worden vermeld op het formulier van de vooropname.
Let op: u kunt geen gaskookplaat laten overnemen omdat onze woningen overgaan op elektrisch koken.
Tussen de vooropname en het inleveren van de sleutels kunt u met de nieuwe huurder de overname regelen en vastleggen op het overnameformulier. Dit ondertekende formulier levert u tegelijk met de sleutels bij ons in.

Einde van de huur

De eindopname vindt meestal plaats op de laatste huurdag. Er wordt niet altijd een eindopname uitgevoerd. De opzichter bepaald tijdens de vooropname of hij een eindopname nodig vindt. Dit is afhankelijk van de staat van de woning en de zaken die eventueel nog in orde gemaakt moeten worden. Als u toch graag een eindopname wilt afspreken dan kan dat uiteraard.

Wel een eindopname
Als er wel een eindopname plaatsvindt, dan controleert de opzichter in de woning of u de woning oplevert zoals bij de vooropname is afgesproken. U overhandigt aan de opzichter dan het overnameformulier, door de nieuwe huurder mede ondertekend, en de sleutels. U mag de sleutels niet aan de nieuwe huurder geven. Als de opzichter niet akkoord is met de staat van de woning krijgt u een overzicht van de nog te verrichten werkzaamheden. Op dit overzicht is ook vermeld wat de kosten zijn als de werkzaamheden door de woonstichting moeten worden verricht. Hierna krijgt u nog enkele dagen de tijd om de werkzaamheden uit te voeren. U betaalt voor deze extra dagen gewoon huur. Er volgt dan een nieuwe opname. Zijn de werkzaamheden na de afgesproken periode niet gedaan, dan voert de woonstichting de werkzaamheden uit op uw kosten. Een specificatie van de kosten krijgt u vooraf te horen.

Geen eindopname
Als er geen eindopname plaatsvindt, dan levert u de sleutels in op de laatste huurdag, op het kantoor van de woonstichting. Samen met de sleutels levert u ook het eventuele overnameformulier in. Deze moet mede ondertekend zijn door de nieuwe huurder. U mag de sleutels niet aan de nieuwe huurder geven. Als de opzichter later constateert dat de woning niet is opgeleverd zoals bij de vooropname is afgesproken, dan neemt de opzichter contact met u op. Hij bespreekt welke werkzaamheden nog moeten worden uitgevoerd en wanneer u deze werkzaamheden kunt uitvoeren. Hij bespreekt ook met u wat de kosten bedragen als de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door de woonstichting.

Eindafrekening en de automatische incasso van uw huur

Als u Woonstichting Langedijk heeft gemachtigd uw huur automatisch te incasseren, dan wordt dat door ons beëindigd op de einddatum van de huurovereenkomst. Als u bij uw bank een automatische incasso heeft afgegeven dan moet u die zelf stopzetten.

Het kan zijn dat u van Woonstichting Langedijk nog een restbedrag aan huur tegoed heeft, of dat u nog iets moet bijbetalen. U ontvangt altijd binnen vier weken na het beëindigen van de huur de eindafrekening. Eventuele kosten van herstelwerkzaamheden aan uw woning worden in deze eindafrekening meegenomen.

Doorgeven van uw verhuizing

U moet als bewoner zelf de levering van gas, elektra en water opzeggen bij uw energieleverancier en de PWN. Zij zullen u vragen om de meterstanden door te geven.

Verder dient u uw verhuizing door te geven aan de afdeling burgerzaken van de gemeente Dijk en Waard of, als u naar een andere gemeente verhuist, aan de gemeente waar u naartoe gaat.

Huurtoeslag

Ontvangt u huurtoeslag? Dan moet u zelf alle wijzigingen aan de Belastingdienst doorgeven. Dit kunt u online of telefonisch doen via 0800-05 43.

Als u nog vragen heeft kunt u via 0226-33 14 70 contact opnemen met een van onze woonconsulenten. Zij helpen u graag verder.

 

Veel gestelde vragen

Als u erfgenaam bent van de overleden huurder kunt u de huur online opzeggen.

Wij verzoeken u bij de opzegging een akte van overlijden of een rouwkaart mee te sturen en uw eigen contactgegevens duidelijk te vermelden. De uiterlijke einddatum is de laatste dag van de tweede maand na overlijden. De huurovereenkomst loopt dan van rechtswege af. Als u meer tijd nodig heeft om de woning op te leveren dan kunt u dit bespreken met onze medewerkers.

Als de huurder van een woning is overleden, dan worden alle zaken over het opzeggen van de huur afgehandeld met de nabestaanden. Hier valt ook de eindafrekening onder. Eventuele terugbetalingen of verschuldigde bedragen worden verrekend met de nabestaanden.

Als een huurder wordt opgenomen in een verpleeg- of verzorgingstehuis en niet meer zelf in staat is de huur van de woning op te zeggen, dan kan een familielid de huuropzegging afhandelen. Wij verzoeken u een bewijs van de opname mee te sturen en uw eigen contactgegevens duidelijk te vermelden.

Bij de huuropzegging vragen wij een handtekening van alle huurders die op uw huurovereenkomst bekend zijn. Ook als een medehuurder niet meer op hetzelfde adres woont dient u de huuropzegging samen in te dienen. Kunt u geen contact krijgen met de medehuurder? Neem dan contact met ons op.

Nadat u bent verhuisd, ontvangt u van ons de eindafrekening. Om deze te kunnen versturen en eventuele terugbetalingen te voldoen (waarborgsom en/of teveel betaalde huur), hebben wij uw nieuwe adres en bankrekeningnummer nodig. Daarnaast worden één keer per jaar de servicekosten afgerekend. Dit geldt ook voor huurders die een deel van het voorgaande jaar hebben gehuurd.

Juridisch gezien is een huuropzegging definitief en kan deze niet meer gewijzigd worden. Als u een dringende reden heeft om uw opzegging te wijzigen of in te trekken, dan kunt u dit uiteraard bespreken met onze medewerkers.

In de Algemene Huurvoorwaarden van Woonstichting Langedijk is vastgelegd dat een huurder de verhuurder in staat stelt de woning te inspecteren. U bent daarom verplicht mee te werken aan de voorcontrole, de opname energie-index en de eindcontrole.

Bij de afrekening kan blijken dat u nog geld van Woonstichting Langedijk tegoed heeft. Wij proberen het geld zo snel mogelijk te storten op het rekeningnummer dat u heeft gebruikt voor de huurbetaling. Vanwege het administratieve proces dat hiermee gepaard gaat kan dit maximaal zes weken duren. Als u uw nieuwe woning ook bij Woonstichting Langedijk huurt, kan de terugbetaling van uw oude woning niet worden gebruikt om de huur van uw nieuwe woning te betalen.

Uit de eindafrekening kan blijken dat u Woonstichting Langedijk nog een bedrag bent verschuldigd. In dat geval verzoeken wij u dit bedrag binnen vier weken na ontvangst van de eindafrekening te voldoen. Op de eindafrekening staat beschreven hoe u de betaling kunt doen.

Ja, dat is mogelijk. Als u bij uw huuropzegging uw nieuwe adres heeft doorgegeven, dan stuurt Woonstichting Langedijk na beëindiging van uw huur alle post naar uw nieuwe adres.

Als u de huur met een automatische incasso betaalt, kan het gebeuren dat de incasso opdracht is doorgegeven aan uw bank voordat uw huuropzegging bij ons bekend is. De huur voor de volgende maand wordt dan van uw rekening afgeschreven, terwijl u de woning niet meer de hele maand huurt. Het teveel betaalde bedrag wordt opgenomen in uw eindafrekening.

Het kan voorkomen dat u van de Belastingdienst huurtoeslag ontvangt voor een periode die na uw datum huureinde ligt. U ontvangt de huurtoeslag dan onterecht. U kunt hierover contact opnemen met de Belastingdienst.