Huisbewaring

Huisbewaring

Het kan voorkomen dat u tijdelijk uw woning niet kunt bewonen. U gaat bijvoorbeeld een aantal maanden naar het buitenland of u bent tijdelijk niet in staat gebruik te maken van uw eigen woning. In sommige gevallen is het mogelijk dat er iemand anders op uw huis past. Wij noemen dat huisbewaring. U geeft uw woning tijdelijk in bewaring.

Bekijk de mogelijkheden van tijdelijke bewoning door een andere huurder.

Wat is huisbewaring?

Huisbewaring is het in gebruik geven en nemen van woonruimte bij afwezigheid van de huurder(s). De persoon die op de woning past, de huisbewaarder, kan hierbij gebruik maken van de dienstverlening van Woonstichting Langedijk zoals afgesproken met de huurder bij het tekenen van de huurovereenkomst. Huisbewaring wordt aangegaan voor een periode van minimaal drie maanden en maximaal één jaar. Het is niet mogelijk de huisbewaringstermijn te verlengen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor huisbewaring?

In de volgende situaties kunt u in aanmerking komen voor huisbewaring:

 • vanwege werk of studie woont u tijdelijk buiten de regio;
 • in verband met langdurige verpleging of verzorging kunt u geen gebruik maken van de woning;
 • vanwege een langdurige (wereld)reis bent u afwezig;
 • vanwege proefdraaien samenwonen bent u afwezig;
 • om een andere – zwaarwegende – reden kunt u geen gebruik maken van de woning.

Na afloop van de vastgestelde periode wordt de huurovereenkomst beëindigt of keert u terug in uw woning. De huisbewaarder kan in geen enkel geval aanspraak maken op de woning.

Aanvraag verzoek

Het is belangrijk dat u als huurder altijd toestemming vraagt voordat u vertrekt. Wij nemen geen aanvragen in behandeling als de woning al zonder onze toestemming in gebruik is gegeven aan een andere bewoner. Dit is namelijk niet toegestaan. De huisbewaarder woont dan illegaal in uw woning!

Een aanvraag tot huisbewaring dient u altijd schriftelijk in. Dit kan per brief of via het aanvraagformulier huisbewaring. Dit formulier kunt u afhalen bij ons op kantoor of u kunt de aanvraag online indienen.

Bij het aanvraagformulier levert u het volgende in:

 • bewijsmateriaal waaruit de noodzaak en de duur van de huisbewaring blijkt. Dit kan bijvoorbeeld een stageovereenkomst of een arbeidscontract zijn;
 • een ingevulde en ondertekende huuropzegging;
 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de huisbewaarder.

U krijgt het antwoord, inclusief toelichting, binnen twee weken thuisgestuurd.

Huuropzegging

U tekent een huuropzeggingsformulier. De huuropzegging vervalt wanneer u binnen de afgesproken periode van huisbewaring terugkeert in de woning.

Beoordeling en toestemming

Als alle gegevens ontvangen zijn, worden deze beoordeeld. Ook de kandidaat-huisbewaarder wordt beoordeeld. De huisbewaarder is 18 jaar of ouder en beschikt in principe niet over zelfstandige woonruimte.

Uw verzoek is akkoord

Als alle gegevens in orde zijn, brengen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. Let op: de huisbewaring kan consequenties hebben voor de huurtoeslag omdat u zich moet uitschrijven uit de gemeentelijke basisadministratie. De huisbewaarder moet zich inschrijven op het nieuwe adres. Dit kan ook gevolgen hebben voor de hoogte van de gemeentelijke belastingen.

Huurder blijft verantwoordelijk

De huurder blijft verantwoordelijk voor het op tijd betalen van de huur en de wijze van bewoning van de woning. Er mag geen overlast worden veroorzaakt. De huurder blijft op alle fronten hoofdelijk aansprakelijk voor de woning.

Uw verzoek wordt afgewezen

Als er gegronde redenen zijn om het verzoek tot huisbewaring af te wijzen, brengen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. Het staat u vrij om na afwijzing een andere huisbewaarder te zoeken en opnieuw een aanvraag in te dienen.

Vergoedingen

U mag als huurder geen hogere vergoeding aan de huisbewaarder vragen dan de huur die u aan ons betaalt. U mag ook geen overname- of bemiddelingskosten vragen. Aanvullende vergoedingen voor geleverde diensten en gebruik van inboedel kunt u onderling afspreken met uw huisbewaarder.

Vastleggen huisbewaring

Alle correspondentie over het verzoek en de toestemming/afwijzing worden vastgelegd in het bewonersdossier. Hierin leggen we de volgende gegevens over huurder en huisbewaarder vast:

 • naam en geboortedatum huisbewaarder;
 • ingangsdatum huisbewaring;
 • einde datum huisbewaring;
 • contactadres huurder in Nederland.

Einde huisbewaring

Huisbewaring eindigt aan het einde van de afgesproken periode, ook als u niet of niet tijdig terugkeert. Woonstichting Langedijk deelt u en de huisbewaarder twee maanden voor het aflopen van de huisbewaringsperiode mee dat de huisbewaring ten einde loopt.

Als u toch niet wilt terugkeren, of het voornemen tot terugkeren niet meer bestaat, kan de eerder ingeleverde huuropzegging in behandeling worden genomen. De huisbewaarder vertrekt aan het einde van de huisbewaringsperiode uit de woning. De huisbewaarder kan onder geen enkel beding aanspraak maken op de woning. Aan het einde van de huisbewaringsperiode komt u persoonlijk op kantoor om te melden dat u uw woning weer betrekt. Schriftelijke of telefonische meldingen kunnen wij niet in behandeling nemen.

Duidelijke afspraken

Maak duidelijke afspraken met uw huisbewaarder. In het geval van onenigheid bemiddelt Woonstichting Langedijk niet. U blijft als huurder aansprakelijk.

Veel gestelde vragen

Bij een aanvraag huisbewaring dienen de volgende zaken te worden ingeleverd:

 • langdurig verblijf buitenland: kopieën van reisbescheiden waaruit langdurige afwezigheid kan worden vastgesteld en bewijs dat langdurig verlof geregeld is bij werkgever of uitkerende instantie of bewijs van beëindiging arbeidsovereenkomst. Indien van toepassing kopieën van de arbeids- of studieovereenkomst;
 • verzorging of verpleging op een ander adres: kopie van de verklaring waaruit de medische noodzaak blijkt;
 • detentie (gevangenisstraf): kopie van de verklaring waaruit detentie blijkt;
 • proef-samenwonen: kopieën van een huur- of een koopcontract van uw partner, een legitimatiebewijs en een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie van uw partner waaruit blijkt dat u niet gehuwd bent;
 • remigratie: kopieën van bescheiden waarmee de remigratie aannemelijk wordt gemaakt en brief van SVB met toekenning van een maandelijkse uitkering of eenmalige kostenvergoeding i.v.m. remigratie (als deze door huurder is aangevraagd).

Huisbewaring moet u minimaal vier weken voor aanvang aanvragen. Huisbewaring is niet eerder mogelijk dan vier weken na uw aanvraag.

Binnen twee weken na aanvraag krijgt u van ons bericht. Als uw aanvraag is goedgekeurd, nodigen wij u en uw huisbewaarder uit op ons kantoor om de overeenkomst huisbewaring te ondertekenen. Ook ondertekent u een voorlopige huuropzegging. Daarmee geeft u ons toestemming de huur te beëindigen als u na afloop van de afgesproken periode niet terugkeert. De huisbewaring gaat pas in nadat de overeenkomst en de voorlopige huuropzegging zijn ondertekend.

Als u uw woning niet meer in gebruik neemt, dan beëindigen wij de huurovereenkomst. Bij het aangaan van de huisbewaring ondertekent u een voorlopige huuropzegging die wij hiervoor gebruiken. De huisbewaarder kan de woning niet overnemen na afloop van de periode huisbewaring.

De huur moet via een automatische incasso worden betaald door de huurder. Het is niet toegestaan dat de huisbewaarder de huur aan ons betaalt. De huisbewaarder kan de huurprijs plus gas, water en licht aan u betalen.

U moet zich tijdens uw afwezigheid uitschrijven van het adres. De huisbewaarder schrijft zich in.